Belastingtips particulier 2015

Belastingfoto enveloppen

Belastingjaar 2015 is bijna voorbij. Hier wat belastingtips om voor 2015 nog een fiscaal voordeeltje te behalen en goed van start te gaan in 2016:

Levenslooptegoed met korting opnemen
Neemt u deel aan een levensloopregeling? U kunt het hele bedrag aan levenslooptegoed in 1 keer opnemen in 2015. U betaalt dan belasting:

  • over 80% van het levenslooptegoed dat u op 31 december 2013 had. Hiermee heeft u een belastingkorting van 20%
  • over 100% van het tegoed dat u na 31 december 2013 hebt opgebouwd

Belastingschulden voor 31 december 2015 betalen
Heeft u nog openstaande belastingschulden ? Dan kan het aantrekkelijk zijn om deze nog dit jaar te betalen. Belastingschulden mag u namelijk niet op uw vermogen in box 3 in mindering brengen. Door de belastingschuld af te lossen verlaagt u uw vermogen in box 3. Dit scheelt u 1,2 % netto belastingafdracht.

Los kleine schulden zo veel mogelijk af
De waarde van de schulden, welke in mindering gebracht mogen worden gebracht op uw vermogen in box 3, worden alleen in aanmerking genomen als deze gezamenlijk meer bedragen dan € 3000,-. Als er sprake is van fiscaal partnerschap is de drempel € 6000,-. Dit is de zogenaamde doelmatigheidsdrempel. Als voorbeeld: u heeft schulden van € 10.000,-. Dan mag u als alleenstaande € 7000,- in mindering brengen en met fiscaal partner € 4000,-.

Aanvulling voor pensioentekort
Als u denkt een pensioentekort te hebben dan kunt u de premies voor lijfrente, of banksparen, in mindering brengen op uw inkomen.  De jaarruimte die bepaalt hoeveel premie u mag aftrekken in 2015 is gebaseerd op de pensioenaangroei en inkomen uit 2014. U kunt misschien ook nog gebruik maken van de reserveringsruimte. Let wel dat de premies dit jaar betaald moeten zijn wil het in aftrek komen in het jaar 2015.

Middeling bij sterk wisselende inkomens
Als u de afgelopen jaren sterk wisselend belastbaar inkomen heeft gehad is het misschien interessant om te bezien of een middeling voor u gunstig kan uitpakken. Door de progressieve tarieven is het namelijk nadelig als inkomsten in box 1 sterk wisselen. Op verzoek kan een inkomen in box 1 over een periode van 3 aaneengesloten jaren gemiddeld worden.Dit tariefvoordeel heeft wel een drempel van € 545,-.

Verdelen inkomsten tussen partners
Fiscale partners mogen een aantal gemeenschappelijk inkomsten, kosten of vermogen vrij verdelen onder elkaar. Denk aan belastbare inkomsten eigen woning en de persoonsgebonden aftrek. Vaak worden de aftrekposten verdeeld naar de partner met het hoogste inkomen en de inkomsten naar de partner met de laagste inkomen. Als u zelf niets aangeeft zal de belastingdienst een verdeling van 50/50 toepassen.

Slim verdelen
Als u na de verdeling bij een partner een belastbaar bedrag van niet meer dan € 45.,- overblijft  dan krijgt deze partner geen aanslag.

Fiscaal partnerschap voor 2015
Bovenstaande verdelingen zijn alleen mogelijk als u samen fiscaal partner bent.  Dit is in ieder geval als u gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Ook ongehuwden kunnen kiezen voor het fiscale partnerschap en zodoende gebruik maken van het verdelen van de inkomstenbestanddelen. U moet dan wel beiden per 1 januari 2015 op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en voor 31 december 2015 een notarieel samenlevingscontract zijn aangegaan.

Zorgplicht in samenlevingscontract
Als u ongehuwd samenwoont met een samenlevingscontract dan kan het voor de erfbelasting verstandig zijn om daarin een wederzijdse zorgplicht op te nemen. Bij overlijden zal de overblijvende partner hierdoor recht hebben op de partnervrijstelling van € 633.014,- en indeling in tariefgroep 1.

Vooruitbetalen hypotheekrente
De hypotheekrente die u vooruitbetaald voor de periode tot 1 juli 2016 is voor dit jaar aftrekbaar. Dit kan aantrekkelijk zijn als u verwacht in 2016 in een lager tariefschijf te vallen of als u in de hoogste schrijf valt. De maximale hypotheekrenteaftrek wordt in 2016 namelijk 50.5 % en is dit jaar nog 51%. Overleg wel eerst met uw hypotheekverstrekker.

Aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld
Voor het inkomen uit de eigen woning moet u een forfaitair bedrag optellen bij uw inkomen. Hier mag u, onder bepaalde voorwaarden, de rentebetaling van de hypotheek in mindering brengen. Als deze aftrek zo gering is dat u op een positief bedrag uitkomt ( forfaitaire bijtelling is hoger dan de aftrek voor de hypotheekrente) dan wordt de eigenwoningforfait verminderd tot nihil. Kortom u heeft niets meer aan de hypotheekrenteaftrek en betaald u deze rente netto. In dat geval is het verstandig om de resterende eigenwoningschuld af te lossen. Spaargeld levert namelijk minder op.

Dubbele hypotheekrenteaftrek
Woont u in uw nieuwe woning en heeft u uw oude huis nog niet verkocht dan mag u drie jaar ( na het kalenderjaar dat u de woning heeft verlaten) lang de hypotheekrente op beide woningen in aftrek brengen. Na een eventuele tijdelijke verhuur van de oude woning herleeft de renteaftrek over de resterende periode periode van de driejaarstermijn.

Fiscaal vriendelijk lenen van ouders
Ouders kunnen aan junior een “zakelijk” lening verstrekken voor de financiering van een woning. Voor de ouders heeft dit geen bijzondere fiscale gevolgen omdat de lening in box 3 valt. Junior kan de overeengekomen rente, die hoger zal liggen dan bij de bank vanwege het ontbreken van hypothecaire zekerheid, in aftrek brengen. Vervolgens kunnen de ouders junior jaarlijks een belastingvrij bedrag van  € 5227,-schenken

Oude te koop staande woning tijdelijk verhuren
Als u de oude te koop staande woning tijdelijk gaat verhuren dan verhuisd de oude woning van box 1 naar box 3. Dit betekend dat u vermogensrendementsheffing krijgt over het verschil tussen waarde van de woning en de woningschuld. Dit alleen boven het vrijgestelde vermogen. Voordeel is dat huurinkomsten onbelast zijn.

Gift aan een steunstichting
In 2012 is de giftenaftrek verruimd waardoor ook een gift aan een zogenaamde “vrienden van stichting” fiscaal vriendelijker is geworden. Zo’n steunstichting moet wel een erkend doel hebben.

Zonnepanelen en de BTW
Als u zonnepanelen heeft aangeschaft, of gaat aanschaffen, en hiermee elektriciteit opwekt waarvan een deel, of geheel, duurzaam verkocht (inclusief BTW) wordt aan het energienet, dan komt u in aanmerking om ondernemer te worden voor de omzetbelasting. Dit betekent dat u de bij de kosten betaalde BTW kan terugvragen van de belastingdienst. Om niet ieder kwartaal een aangifte te moeten verzorgen kunt u een beroep doen op ontheffing van de administratieplicht.

Overnemen van parkeerkaartje: boete
Automobilist A heeft nog 20 minuten staan op het parkeerbonnetje en geeft deze door aan automobilist B. Helaas is automobilist nu strafbaar volgens de gemeentewet. Elk parkeren van een voertuig moet worden aangemerkt als een afzonderlijk belastbaar feit.

Toeslagen
Uw belastbaar inkomen bepaald het toetsinginkomen waarop de diverse toeslagen is gebaseerd. De toeslagen die u in een jaar ontvangt is een voorschot. Meestal wordt in september van het volgend kalenderjaar de definitieve toeslag vastgesteld. Zijn de voorschotten te hoog, dan moet u terug betalen. Echter betekend het waarschijnlijk ook dat u in het nieuwe jaar ook teveel toeslag heeft ontvangen. Zo hobbelt u er achter aan. Het is dus verstandig om uw situatie aan het begin van het kalenderjaar in te schatten en uw toeslag(en) daar op af te stemmen.

 

 

 

 
 

Naar nieuwsoverzicht