Category Archives: Particulieren

Heffing Box 3 bezwaar maken

Heeft u een vermogen boven het wettelijke vrijgesteld bedrag dan moet u hierover belasting betalen in Box 3. Dit komt neer op 1,2 % over uw vermogen. Een recent arrest van de Hoge Raad heeft misschien gevolgen voor deze heffing omdat het mogelijk strijdig is met Europese regels. Het kan namelijk gezien worden als een buitensporige last.

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid. Om uw rechten op eventuele teruggaaf van belasting te behouden is het echter wel verstandig om bezwaar aan te tekenen. Het indienen van is alleen mogelijk als de aanslag nog niet definitief vaststaat. Dit is binnen 6 weken na de definitieve aanslag.