BELASTING EN ADMINISTRATIEF NIEUWS

Op onze nieuwspagina plaatsen wij geregeld interessante items die betrekking hebben op boekhouding en belastingen.

Terug betalen belastingschuld na bijzonder uitstel van betaling

Verschillende regelingen voor coronasteun lopen door tot 1 juli 2021, maar met het uitstel van belastingbetaling is het kabinet niet zo ruimhartig. Dit uitstel loopt namelijk uiterlijk eind dit jaar af. Maar wel met een 'ruime' terugbetalingsregeling voor ondernemers. Ondernemers kunnen sinds maart uitstel krijgen voor het betalen van tal van belastingen, zoals loonheffingen, vennootschapsbelasting (VPB) en BTW. Uitstel belastingbetaling ...

Maatregelen Coronacrisus

Het kabinet heeft op 17 maart j.l. een breed pakket aan steunmaatregelen aangekondigd om de Nederlandse economie te stutten tegen de gevolgen van eerder genomen maatregelen om de corona-griepgolf af te remmen. De steunmaatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de ...

Studiekosten

Studie- en opleidingskosten De relatie studiekosten en belastingen blijft een item die regelmatig besproken wordt. Het vooral de vraag of de betreffende studiekosten als ondernemingskosten gezien mogen worden want dat hebben wij als ondernemers graag. De reden dat wij dit zo graag willen is dat de studiekosten, en wat daarmee samenhangt, fiscaal vriendelijker wordt gewaardeerd als de studiekosten welke we ...
administratie belasting particulieren

Belastingplan 2020

Tariefschrijven Op dit moment bestaan er 4 tariefschrijven voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Dit gaat vanaf 2020 naar 2 schrijven. Namelijk een schrijf van 37,35 % tot een belastbaar inkomen van € 68.507 en een schrijf van 49,5% voor een belastbaar inkomen vanaf € 68.507. Stel dat je in de nieuwe 1e schrijf valt, en dat zijn ...

Nieuwe KOR per 1 januari 2020

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020: Omzetgerelateerde Vrijstellingregeling van Omzetbelasting (OVOB) Vanaf volgend jaar (2020) wordt de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting vernieuwd. Wat betekent dit en kunt u er ook gebruik van maken? Zo ja, wat moet u daarvoor doen en op welke termijn? In de omzetbelasting kennen we momenteel een speciale regeling voorkleinere ondernemers. Deze regeling gaat vanaf ...

Nieuw BTW nummer per 1 januari 2020

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt de staatssecretaris aan dat alle eenmanszaken in Nederland vóór 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer krijgen. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat. In de huidige btw-nummers is het BSN herkenbaar. Omdat ...

Opschorting handhaving wet DBA

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit ...
administratie aftrek kosten scholing

Aftrek scholingskosten blijft voorlopig bestaan

De opmerkingen vanuit de Tweede Kamer en de reacties uit het veld zijn voor het Kabinet aanleiding de Kamer te verzoeken de behandeling van het wetsvoorstel Fiscale maatregelen Rijksmonumenten en scholing aan te houden. Dit schrijft minister Bussemaker (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Dit betekent feitelijk dat de mogelijkheid van fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden ...
administratie kantoor thuis aftrek

Kosten werkruimte in huurhuis toch niet aftrekbaar

Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt binnenkort met een nota van wijziging waarin is opgenomen dat zzp’ers hun huur niet meer mogen aftrekken als zij 10% van de huurwoning als werkruimte gebruiken. Hiermee wordt het oordeel van de Hoge Raad aan de kant geschoven. In augustus van dit jaar gaf de Hoge raad aan dat ondernemers voor de inkomstenbelasting de door ...
administratie rekenhulp lijfrente

Rekenhulp lijfrentepremie 2016 beschikbaar

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt: 'Hebt u in 2016 premies betaald of stortingen gedaan voor een lijfrente? Bereken dan nu uw jaarruimte met de rekenhulp Lijfrentepremie 2016. Met de rekenhulp Lijfrentepremie 2016 berekent u naast uw jaarruimte ook uw reserveringsruimte. Dat is het niet-benutte deel van uw jaarruimtes uit 2009 tot en met 2015. Na de berekening weet u ...