Maatregelen Coronacrisus

Het kabinet heeft op 17 maart j.l. een breed pakket aan steunmaatregelen aangekondigd om de Nederlandse economie te stutten tegen de gevolgen van eerder genomen maatregelen om de corona-griepgolf af te remmen. De steunmaatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Het pakket bestaat uit acht maatregelen waarvan vooralsnog alleen nog de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt. Nadere uitwerking volgt nog in de komende tijd. Zodra belangwekkende uitwerkingen bekend worden gemaakt, informeren wij u verder. De thans bekendgemaakte acht maatregelen betreffen de volgende:

1. Tijdelijke tegemoetkoming loonkosten werkgevers
Er komt een nieuwe tijdelijke regeling – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) – waarmee bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat geen personeel ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen. De NOW staat open voor werkgevers die een omzetverlies verwachten van minimaal 20% en duurt maximaal drie maanden. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.. De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld . Werkgevers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Inkomensondersteuning zelfstandigen
Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure bij de gemeente, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. De Belastingdienst stopt de invordering dan direct. Verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%.

4. Aanzienlijke verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-regeling). Het garantieplafond van de GO-regeling gaat omhoog van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO-regeling helpt het Ministerie van Economische Zaken het bedrijfsleven door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Kleine en startende ondernemers in met name de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening kunnen onder voorwaarden financiering krijgen van microkredietenverstrekker Qredits. Qredits biedt kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek uitstel van aflossing op krediet voor de duur van zes maanden en een verlaging van de rente gedurende deze periode tot 2%.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven 
Land- en tuinbouwbedrijven kunnen vanaf 18 maart 2020 makkelijker geld lenen. Er komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-regeling). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

7. Overleg met gemeenten over toeristenbelasting en met cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor tegemoetkomingen in lokale heffingen van ondernemers. Insteek is om het opleggen van (voorlopige) aanslagen stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken. Dit betreft met name de toeristenbelasting. Verder is het Rijk met de cultuursector in overleg over maatwerkmaatregelen.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
Verschillende sectoren worden extra hard getroffen door eerdere gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Het betreft met name de verplichte sluiting van horecabedrijven en ook de annuleringen in de reisbranche. Zij kunnen hun gederfde inkomsten moeilijk inhalen wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling voor deze bedrijven. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Aanmelden en informatie

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Bron: FiscaalTotaal

 
 

Naar nieuwsoverzicht