administratie belasting particulieren

Belastingplan 2020

Tariefschrijven

Op dit moment bestaan er 4 tariefschrijven voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Dit gaat vanaf 2020 naar 2 schrijven. Namelijk een schrijf van 37,35 % tot een belastbaar inkomen van € 68.507 en een schrijf van 49,5% voor een belastbaar inkomen vanaf € 68.507. Stel dat je in de nieuwe 1e schrijf valt, en dat zijn de meeste van ons, dan hoeft het geen belastingvoordeel te geven. Nu heb je namelijk in 2019 in de 1e schrijf een heffing van 36,65% tot € 20.384 belastbaar inkomen en 38,10% in de 2e en 3e schrijf. 

De vereenvoudiging lijkt dus een deel in het voordeel van de belastingdienst want niemand valt meer in de “goedkope’ schijf van 36,65% en dat treft dan vooral de ondernemer met een relatief laag belastbaar inkomen. Voor degene die in de nieuwe 2e schrijf valt van 49,5% lijkt het wel gunstiger te worden want de heffing in de “duurste” 4e schrijf is nu nog 51,75%. Ik zeg hierbij in beide gevallen “lijkt” want bovenstaand verhaal is 100% waar, maar wel in combinatie met andere maatregelen waardoor de uitkomsten uiteindelijk kunnen veranderen.

Inkomensafhankelijk bijdrage zorgverzekeringwet

Naast inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betaald een ondernemer ook een bijdrage voor de zorgverzekering. Voor werknemers wordt dit door de werkgever betaald. Dat is een percentage over de belastbare winst en is dit jaar 5,7%. Volgend jaar gaat deze premie naar 5,45% en dat is dus een opsteker! Nadeel is wel dat de maximumbijdrageloon (of belastbare winst) omhoog gaat van € 55.927 naar € 57.214. Als je winst dus lager is dan € 55.214 zal je voordeel hebben aan de tariefsverlaging.

Zelfstandige aftrek

Op dit moment heeft ieder ondernemer die minimaal 1225 uur per jaar besteed aan zijn onderneming (en) recht op de zelfstandige aftrek van € 7.280 waarover geen belasting betaald hoeft te worden. Vanaf 2020 wordt deze de aankomende 8 jaar ieder jaar € 250,- minder en het 9e jaar € 280,- waardoor het bedrag aan zelfstandige aftrek na 9 jaar op € 5.000 uitkomt. Stel dat we uitgaan van een IB/PVV van 37,35% en ZVW van 5,45% per jaar dan lever je het aankomend jaar € 107,- netto in. Het 2e jaar daarop € 214,-, het 3e jaar € 321,-. etc. het werkt namelijk cumulatief.

Deze beslissing is genomen om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandige ondernemers kleiner te maken. Voor ons als ondernemer is het een nadelige maatregel.

Arbeidskorting

De arbeidskorting gaat flink omhoog de aankomende jaren. Deze is nu maximaal € 3.399 en gaat in 2020 naar maximaal € 3.819 en in 2021 naar € 4.143. Dit is zeker een maatregel waar je vrolijk van kan worden en dan vooral voor de ondernemers met een winst ( arbeidsinkomen) tot maximaal € 34.989 per jaar. Boven dit bedrag wordt de arbeidskorting gekort met 6% over de hogere arbeidsinkomen . Want zoals je waarschijnlijk weet is de hoogte van zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting afhankelijk gemaakt van het inkomen.

Algemene heffingskorting

Ook deze gaat omhoog van € 2.477 dit jaar naar € 2.711 in 2020. Op zich ook weer positief. Het is hierbij echter wel zo dat de afbouw van de algemene heffingskorting bij een belastbaar inkomen dat hoger is dan € 20.711 sterker afneemt in 2020 dan in 2019. Namelijk 5,672% ten opzichte van 5,147% in 2019. 

Huurwaardeforfait

Lijkt wel aardig dat de huurwaardeforfait omlaag gaat in 2020, althans voor de woningen met een WOZ waarde lager dan € 1.060.000, maar gezien de waardestijging van woningen (lees WOZ waarde) en de beperking van de aftrekmogelijkheden van de hypotheek zal er denk ik niemand er op vooruit gaan.

Aftrekbeperking kosten rente hyptheek

Het maximum tarief waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken zal vanaf 2020 versneld verlaagd gaan worden net als vele ander persoonlijke aftrekposten zoals alimentatie, zorgkosten, etc.. Dit gaat in stappen van 46% in 2020 naar 37,05% in 2023. Dit zal vooral de ondernemers raken die met een deel van het inkomen in het 2e tariefschrijf (49,5%) belast worden.

Elektrische auto op de zaak

Op dit moment is een elektrische auto “op de zaak” fiscaal zeer aantrekkelijk maar dat gaat fors veranderen. Dit jaar is het zo dat de eventuele bijtelling van een elektrische auto tot een cataloguswaarde van € 50.000 neerkomt op maar 4%. Dat is een korting van 18% op het normale tarief van 22%. Boven de waarde (cap) van € 50.000 is het tarief nu 22% bijtelling. Volgend jaar gaat de bijtelling naar 8% om vervolgens door te stijgen naar 22% in 2026. Daarnaast daalt de cap ieder jaar naar een waarde van 0. Uiteindelijk zal dan in 2026 de bijtelling van een elektrische auto volledig 22% zijn en gelijkgetrokken met de bijtelling van een brandstofauto.

Voor wie overweegt een elektrische auto zakelijk te nemen dan is het nu een goede timing. Je mag namelijk de in het aanschafjaar (nieuwe auto) geldende bijtelling 5 jaar na aanschaf hanteren. Dit vanaf de 1e in eerste maand na tenaamstelling. Maar het kan ook interessant zijn om een 2e hands aan te schaffen. Want de 5 jaar wordt niet onderbroken door wisseling van eigenaar.

Studiekostenaftrek

De huidige aftrekmogelijkheid voor studiekosten via het privé gedeelte van de belastingaangifte zal eindigen op 31-12-2021. Hiervoor komt in de plaats het STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) waarbij je een budget voor een studie gaat aanvragen bij het UWV. Zoals het er nu naar uitziet zal dit maximaal 

€ 1000,- per deelnemer per jaar zijn en rechtstreeks worden overgemaakt naar de instelling die de studie verzorgt. Of dit een slechtere regeling is dan de huidige is naar mijn idee niet te zeggen en afhankelijk van de kosten van de studie. In de hudige regeling heb je een drempel van € 250,- voordat je überhaupt studiekosten mag aftrekken. Daarnaast zijn de plannen nog niet volledig uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan meerjaars studies waarmee er een overlapping is. 

De studiekosten staan los van de cursussen, workshops, etc. die een ondernemer volgt om zijn kennis en vaardigheden op peil te houden. De kosten verlopen via het ondernemersgedeelte van de aangifte en daarmee als kosten in de resultatenrekening.

Box 3

Als we al spaarcenten hebben dan krijg je daar niets voor (spaarrente) als je het op de bank zet en moet je er ook nog belasting over betalen. En dan hebben we het nog niet over de inflatie. Het gaat tergend langzaam met de maatregelen van de regering om deze onrechtvaardigheid recht te trekken, maar er zijn gelukkig wel stappen gemaakt. Zo zijn de vrijstellingen omhoog gegaan en het forfaitair rendement aangepast. Vanaf 2022 zullen belastingplichtigen die minder dan € 400,- aan rente genieten per jaar geen box 3 heffing meer hoeven te betalen. Bij de huidige rentestand is dat een vrijstelling van € 440.000. 

Zover is het niet, maar het forfaitair rendement op sparen is voor 2020 vastgesteld op 0,06 % (in 2019 0,13%) en voor beleggen op 5,33% (in 2019 5,6%). Bij vermogens tot € 72.797 wordt 2/3 deel belast tegen 0,06% en 1/3 tegen 5,33%. Als je vermogen hoger is dan wordt de verhouding aangepast waarbij het deel beleggen toeneemt. Het is nog even niet anders.

Vennootschapsbelasting

Goed nieuws voor de DGA’s. De VPB gaat geleidelijk omlaag van 19% in 2019 naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021. Dit tot een winst tot € 200.000. Daarboven is het tarief 25% en wordt pas aangepast in 2021 naar 21,7%.

Naar mijn idee zijn bovenstaande onderwerpen voor de ondernemer, en natuurlijk ook deel voor de particilier, wel de belangrijkste. De meeste maatregelen zijn voordelig voor de ondernemer. Het wordt anders als je tot de “grootverdieners” behoort. Buiten de maatregelen zijn ook je privéomstandigheden van invloed of het pakket gunstig of minder gunstig uitpakt. Een roker zal het bijvoorbeeld in 2020 meer gaan betalen voor rookwaren door accijnsverhoging, etc. Maar resumé: op de afbouw van de zelfstandige aftrek na is het geen slecht pakket.

Als laatst kan ik nog melden dat volgend voorjaar een voorstel van de sociale partners wordt verwacht over het invoeren van een verplichte AOV (ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering) voor de ZZP’r. Het zal spannend worden hoe deze eruit gaat zien!

 
 

Naar nieuwsoverzicht