Category Archives: Geen categorie

28jan/20

Studiekosten

Studie- en opleidingskosten

De relatie studiekosten en belastingen blijft een item die regelmatig besproken wordt. Het vooral de vraag of de betreffende studiekosten als ondernemingskosten gezien mogen worden want dat hebben wij als ondernemers graag. De reden dat wij dit zo graag willen is dat de studiekosten, en wat daarmee samenhangt, fiscaal vriendelijker wordt gewaardeerd als de studiekosten welke we in de privé́ gedeelte van het belastingbiljet mogen invullen. Over deze kwestie zijn veel onduidelijkheden en de hoge raad heeft een belangrijke uitspraak heeft gedaan in deze problematiek. 

Laten we bij het begin beginnen: 

Wanneer je een opleiding, cursus of seminar volgt, kan je de kosten hiervan wellicht in jouw aangifte inkomstenbelasting of als bedrijfskosten aftrekken. Er zijn in feite 3 mogelijkheden: 

 1. Hobby: 
 2. Voor toekomstige beroep of functie 
 3. Als ondernemingskosten 

Eigenlijk hoeven we het niet te hebben over studiekosten in de hobbysfeer, want dat wordt het vanzelf als het niet bij 2 of 3 ondergebracht kan worden. Laten we dan ook met 2 starten: voor toekomstige beroep of functie: 

Studie voor toekomstig beroep of functie 

Scholingsuitgaven zijn de uitgaven die wegens het door de belastingplichtige volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning zijn gedaan voor: (Art. 6.27 Wet IB 2001) En vervolgens krijgen we een opsomming welke kosten er afgetrokken mogen worden. Meer interessanter is welke kosten er niet afgetrokken mogen worden: 

 • Reiskosten niet aftrekbaar 
 • Verblijf- en hotelkosten niet aftrekbaar 
 • Eerste 250 euro niet aftrekbaar (drempel) 
 • Maximum € 15.000 (buiten de standaardstudieperiode) 

Daarnaast tellen de uren besteed aan de opleiding of studie niet mee voor het uren criterium!!! 

Als ondernemingskosten 

Als we het bovenstaande lezen bij 2 dan hebben we natuurlijk veel liever dat de studiekosten gezien worden als ondernemingskosten. Immers alle uitgaven die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, gedaan zijn uit zakelijke overweging en in directe relatie staat tot de onderneming zijn als kosten in mindering te brengen van de winst. Daarnaast is: 

 • Reiskosten aftrekbaar (tezamen met verblijfkosten max € 1500,-) 
 • Verblijf en hotelkosten aftrekbaar (max € 1500,-)
 • Geen drempel 
 • Geen maximum 

En alle uren die te maken hebben met de studie of opleiding mogen meegeteld worden voor het urencriterium!! 

Ik denk dat ik wel weet waarvoor we gaan kiezen, maar helaas heeft de overheid de keuze voor ons gemaakt of het scholingsuitgaven zijn of ondernemingskosten. De keuze wordt bepaald door het criterium of de opleiding of studie beoogt het op peil houden van je kennis/vaardigheden of het uitbreiden hiervan. Bij het op peil houden (denk aan het behalen van voldoende PE-punten, accreditatie-punten etc.) mogen de kosten gezien worden als ondernemingskosten met alle voordelen van dien. Bij het verwerven van nieuw kennis of vaardigheden mogen de kosten niet als ondernemingskosten gezien worden en zeer waarschijnlijk onder scholingsuitgaven vallen (en als het hier ook niet onder valt als uitgaven voor hobby). 

Ik ben belastingconsulent en ga de opleiding voor belastingadviseur volgen= Scholingsuitgaven Een pedicure gaat de opleiding van medisch pedicure volgen=scholingsuitgaven
Een klusbedrijf veel werkzaam in een Chinese wijk gaat Chinese taal leren= scholingsuitgaven Een groenteboer gaat een IT-cursus volgen om zijn producten ook online bestelbaar te laten zijn= scholingsuitgaven 

Tot 23 december 2016 was de belastingdienst in de beslissing wel of geen ondernemingskosten vrij simpel: wel of niet op peil houden. Maar een uitspraak van de hoge raad (voor de puriteinen hr2016:2901) heeft enige nuancering toegepast maar het criterium “op peil houden” wel gehandhaafd. Enkele belangrijke regels uit deze uitspraak: 

 • Op grond hiervan waren studiekosten alleen aftrekbaar als deze zien op het op peil houden van kennis 
 • “op peil houden” heeft ook een economische betekenis 
 • Ook de aanvulling van kennis, die nodig is om de economische positie van de onderneming te handhaven valt hieronder 
 • Het op peil houden van kennis houdt op daar waar de kennisvergaring ziet op uitbreiding van de vakbekwaamheid, waardoor ook de aard van de producten (lees ook diensten) wijzigt. De economische identiteit van de onderneming wijzigt dan. 

Vooral “de aanvulling die nodig is om de economische positie te handhaven” geeft mogelijkheden. Maar uiteindelijk is de scheidslijn tussen het op peil houden van kennis en kennisvergaring als uitbreiding van de vakbekwaamheid dun. Een wijziging in de economische identiteit wijst op het laatste. 

Hoe ga je hier nu mee om? Bij twijfel of de betreffende studie of opleiding scholingsuitgaven zijn of ondernemingskosten kan gekozen worden om het onder te brengen als ondernemingskosten. Meestal zijn de reiskosten niet groot en is er van verblijfkosten geen sprake. De eventuele navordering overleef je dan wel. Zeker als de bedragen niet groot zijn. Anders wordt het als de uren besteed aan de opleiding een doorslaggevende factor is voor de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek en startersaftrek). De financiële gevolgen kunnen dan groter worden. Dan rest vooroverleg met de belastingdienst om uitspraak te doen of de studiekosten gezien mogen worden als ondernemingskosten. 

I

administratie belasting particulieren

Belastingplan 2020

Tariefschrijven

Op dit moment bestaan er 4 tariefschrijven voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Dit gaat vanaf 2020 naar 2 schrijven. Namelijk een schrijf van 37,35 % tot een belastbaar inkomen van € 68.507 en een schrijf van 49,5% voor een belastbaar inkomen vanaf € 68.507. Stel dat je in de nieuwe 1e schrijf valt, en dat zijn de meeste van ons, dan hoeft het geen belastingvoordeel te geven. Nu heb je namelijk in 2019 in de 1e schrijf een heffing van 36,65% tot € 20.384 belastbaar inkomen en 38,10% in de 2e en 3e schrijf. 

De vereenvoudiging lijkt dus een deel in het voordeel van de belastingdienst want niemand valt meer in de “goedkope’ schijf van 36,65% en dat treft dan vooral de ondernemer met een relatief laag belastbaar inkomen. Voor degene die in de nieuwe 2e schrijf valt van 49,5% lijkt het wel gunstiger te worden want de heffing in de “duurste” 4e schrijf is nu nog 51,75%. Ik zeg hierbij in beide gevallen “lijkt” want bovenstaand verhaal is 100% waar, maar wel in combinatie met andere maatregelen waardoor de uitkomsten uiteindelijk kunnen veranderen.

Inkomensafhankelijk bijdrage zorgverzekeringwet

Naast inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betaald een ondernemer ook een bijdrage voor de zorgverzekering. Voor werknemers wordt dit door de werkgever betaald. Dat is een percentage over de belastbare winst en is dit jaar 5,7%. Volgend jaar gaat deze premie naar 5,45% en dat is dus een opsteker! Nadeel is wel dat de maximumbijdrageloon (of belastbare winst) omhoog gaat van € 55.927 naar € 57.214. Als je winst dus lager is dan € 55.214 zal je voordeel hebben aan de tariefsverlaging.

Zelfstandige aftrek

Op dit moment heeft ieder ondernemer die minimaal 1225 uur per jaar besteed aan zijn onderneming (en) recht op de zelfstandige aftrek van € 7.280 waarover geen belasting betaald hoeft te worden. Vanaf 2020 wordt deze de aankomende 8 jaar ieder jaar € 250,- minder en het 9e jaar € 280,- waardoor het bedrag aan zelfstandige aftrek na 9 jaar op € 5.000 uitkomt. Stel dat we uitgaan van een IB/PVV van 37,35% en ZVW van 5,45% per jaar dan lever je het aankomend jaar € 107,- netto in. Het 2e jaar daarop € 214,-, het 3e jaar € 321,-. etc. het werkt namelijk cumulatief.

Deze beslissing is genomen om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandige ondernemers kleiner te maken. Voor ons als ondernemer is het een nadelige maatregel.

Arbeidskorting

De arbeidskorting gaat flink omhoog de aankomende jaren. Deze is nu maximaal € 3.399 en gaat in 2020 naar maximaal € 3.819 en in 2021 naar € 4.143. Dit is zeker een maatregel waar je vrolijk van kan worden en dan vooral voor de ondernemers met een winst ( arbeidsinkomen) tot maximaal € 34.989 per jaar. Boven dit bedrag wordt de arbeidskorting gekort met 6% over de hogere arbeidsinkomen . Want zoals je waarschijnlijk weet is de hoogte van zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting afhankelijk gemaakt van het inkomen.

Algemene heffingskorting

Ook deze gaat omhoog van € 2.477 dit jaar naar € 2.711 in 2020. Op zich ook weer positief. Het is hierbij echter wel zo dat de afbouw van de algemene heffingskorting bij een belastbaar inkomen dat hoger is dan € 20.711 sterker afneemt in 2020 dan in 2019. Namelijk 5,672% ten opzichte van 5,147% in 2019. 

Huurwaardeforfait

Lijkt wel aardig dat de huurwaardeforfait omlaag gaat in 2020, althans voor de woningen met een WOZ waarde lager dan € 1.060.000, maar gezien de waardestijging van woningen (lees WOZ waarde) en de beperking van de aftrekmogelijkheden van de hypotheek zal er denk ik niemand er op vooruit gaan.

Aftrekbeperking kosten rente hyptheek

Het maximum tarief waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken zal vanaf 2020 versneld verlaagd gaan worden net als vele ander persoonlijke aftrekposten zoals alimentatie, zorgkosten, etc.. Dit gaat in stappen van 46% in 2020 naar 37,05% in 2023. Dit zal vooral de ondernemers raken die met een deel van het inkomen in het 2e tariefschrijf (49,5%) belast worden.

Elektrische auto op de zaak

Op dit moment is een elektrische auto “op de zaak” fiscaal zeer aantrekkelijk maar dat gaat fors veranderen. Dit jaar is het zo dat de eventuele bijtelling van een elektrische auto tot een cataloguswaarde van € 50.000 neerkomt op maar 4%. Dat is een korting van 18% op het normale tarief van 22%. Boven de waarde (cap) van € 50.000 is het tarief nu 22% bijtelling. Volgend jaar gaat de bijtelling naar 8% om vervolgens door te stijgen naar 22% in 2026. Daarnaast daalt de cap ieder jaar naar een waarde van 0. Uiteindelijk zal dan in 2026 de bijtelling van een elektrische auto volledig 22% zijn en gelijkgetrokken met de bijtelling van een brandstofauto.

Voor wie overweegt een elektrische auto zakelijk te nemen dan is het nu een goede timing. Je mag namelijk de in het aanschafjaar (nieuwe auto) geldende bijtelling 5 jaar na aanschaf hanteren. Dit vanaf de 1e in eerste maand na tenaamstelling. Maar het kan ook interessant zijn om een 2e hands aan te schaffen. Want de 5 jaar wordt niet onderbroken door wisseling van eigenaar.

Studiekostenaftrek

De huidige aftrekmogelijkheid voor studiekosten via het privé gedeelte van de belastingaangifte zal eindigen op 31-12-2021. Hiervoor komt in de plaats het STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) waarbij je een budget voor een studie gaat aanvragen bij het UWV. Zoals het er nu naar uitziet zal dit maximaal 

€ 1000,- per deelnemer per jaar zijn en rechtstreeks worden overgemaakt naar de instelling die de studie verzorgt. Of dit een slechtere regeling is dan de huidige is naar mijn idee niet te zeggen en afhankelijk van de kosten van de studie. In de hudige regeling heb je een drempel van € 250,- voordat je überhaupt studiekosten mag aftrekken. Daarnaast zijn de plannen nog niet volledig uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan meerjaars studies waarmee er een overlapping is. 

De studiekosten staan los van de cursussen, workshops, etc. die een ondernemer volgt om zijn kennis en vaardigheden op peil te houden. De kosten verlopen via het ondernemersgedeelte van de aangifte en daarmee als kosten in de resultatenrekening.

Box 3

Als we al spaarcenten hebben dan krijg je daar niets voor (spaarrente) als je het op de bank zet en moet je er ook nog belasting over betalen. En dan hebben we het nog niet over de inflatie. Het gaat tergend langzaam met de maatregelen van de regering om deze onrechtvaardigheid recht te trekken, maar er zijn gelukkig wel stappen gemaakt. Zo zijn de vrijstellingen omhoog gegaan en het forfaitair rendement aangepast. Vanaf 2022 zullen belastingplichtigen die minder dan € 400,- aan rente genieten per jaar geen box 3 heffing meer hoeven te betalen. Bij de huidige rentestand is dat een vrijstelling van € 440.000. 

Zover is het niet, maar het forfaitair rendement op sparen is voor 2020 vastgesteld op 0,06 % (in 2019 0,13%) en voor beleggen op 5,33% (in 2019 5,6%). Bij vermogens tot € 72.797 wordt 2/3 deel belast tegen 0,06% en 1/3 tegen 5,33%. Als je vermogen hoger is dan wordt de verhouding aangepast waarbij het deel beleggen toeneemt. Het is nog even niet anders.

Vennootschapsbelasting

Goed nieuws voor de DGA’s. De VPB gaat geleidelijk omlaag van 19% in 2019 naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021. Dit tot een winst tot € 200.000. Daarboven is het tarief 25% en wordt pas aangepast in 2021 naar 21,7%.

Naar mijn idee zijn bovenstaande onderwerpen voor de ondernemer, en natuurlijk ook deel voor de particilier, wel de belangrijkste. De meeste maatregelen zijn voordelig voor de ondernemer. Het wordt anders als je tot de “grootverdieners” behoort. Buiten de maatregelen zijn ook je privéomstandigheden van invloed of het pakket gunstig of minder gunstig uitpakt. Een roker zal het bijvoorbeeld in 2020 meer gaan betalen voor rookwaren door accijnsverhoging, etc. Maar resumé: op de afbouw van de zelfstandige aftrek na is het geen slecht pakket.

Als laatst kan ik nog melden dat volgend voorjaar een voorstel van de sociale partners wordt verwacht over het invoeren van een verplichte AOV (ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering) voor de ZZP’r. Het zal spannend worden hoe deze eruit gaat zien!

Nieuwe KOR per 1 januari 2020

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020:

Omzetgerelateerde Vrijstellingregeling van Omzetbelasting (OVOB)

Vanaf volgend jaar (2020) wordt de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting vernieuwd. Wat betekent dit en kunt u er ook gebruik van maken? Zo ja, wat moet u daarvoor doen en op welke termijn?

In de omzetbelasting kennen we momenteel een speciale regeling voorkleinere ondernemers. Deze regeling gaat vanaf volgend jaar plaatsmaken vooreen andere regeling. 

Huidige regeling t/m 2019.De bestaande kleineondernemersregeling (KOR) betekent dat u een korting krijgt op de af te dragen btw, als deze niet meer dan € 1.883 per jaar bedraagt. Dit betreft dus de te betalen btw, na aftrek van de door u betaalde voorbelasting. U hoeft in het geheel geen btw af te dragen als dit bedrag per saldo niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Boven dit bedrag krijgt u een korting, die afloopt naar nihil bij € 1.883 aan af te dragen btw. 

Nieuweregeling vanaf 2020

Omzethoogte bepaalt.In de nieuweregeling is niet langer de af te dragen btw beslissend, maar de hoogte van de btw-belaste omzet. Tot een btw-belaste omzet van € 20.000 per jaar kunt u opteren voorde nieuwevrijstelling. De omzetgrens geldt ook als het eerste jaar feitelijk korter is, omdat de onderneming is gestart. 

Onder de nieuweregeling brengt u geen btw meer in rekening, kunt u geen btw meer aftrekken en doet u ook geen aangifte meer voorde btw. U moet wel uw omzet bijhouden, anders is het niet te controleren of u wel onder de grens blijft. Wie zich aanmeldt voorde regeling, moet deze minstens drie jaar lang naleven. Dit kan negatief uitpakken in jaren waarin er fors wordt geïnvesteerd, omdat u de voorbelasting op uw investeringen niet kunt terugkrijgen. De regeling is dan ook niet verplicht.

Overschrijding omzetgrens

Het kan gebeuren dat u in de loop van een jaar een dusdanig hoge omzet genereert, dat u boven de omzetgrens uitkomt. In dat geval voldoet u bij het verrichten van de prestatie waarmee u de grens overschrijdt niet meer aan de fiscale voorwaarden. Dit betekent dat alle leveringen en diensten die u verricht na die overschrijding plus de prestatie waarmee u de grens overschrijdt zelf, niet langer onder de vrijstelling vallen. Vanaf dat moment gaan de normale btw-regels gelden en bent u ook verplicht op de normale wijze btw-aangifte te doen. Op dat moment moet u ook de inspecteur verzoeken om uitgenodigd te worden tot het doen van aangifte. Ook moet u vanaf dan weer volledig voldoen aan uw administratieve verplichtingen.

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmeldenvoorde nieuweregeling die op 1 januari 2020 ingaat. Uw aanmelding moet uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn, als u de regeling per 1 januari 2020 wilt benutten. Aanmeldenkan via een formulier wat dan te vinden is op de site van de Belastingdienst.

Nieuw BTW nummer per 1 januari 2020

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt de staatssecretaris aan dat alle eenmanszaken in Nederland vóór 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer krijgen. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.

In de huidige btw-nummers is het BSN herkenbaar. Omdat eenmanszaken dit btw-nummer moeten vermelden op hun facturen en vaak ook op hun website, is hun BSN daarmee ook openbaar. Dat maakt hen gevoelig voor identiteitsfraude.

In het voorgestelde alternatief wordt aan alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer uitgereikt, dat zij bijvoorbeeld gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website. Hiermee wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en de privacy versterkt.

Voor de betrokken ondernemers betekent het dat zij eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer krijgen en hun eigen administratie en praktijk daar ook per 1 januari 2020 op moeten aanpassen. Ook leveranciers van administratieve software zullen moeten zorgen dat hun producten met het nieuwe nummer overweg kunnen.

In de interne systemen van de Belastingdienst blijft het bestaande, op het BSN-gebaseerde nummer in gebruik. Dat kan ook omdat het hier gaat om interne verwerking door de overheid, waar het BSN voor is bedoeld. Het nieuwe btw-identificatienummer is voor extern gebruik en wordt bij contacten met de systemen van de Belastingdienst automatisch ‘vertaald’ naar het oude nummer. Hiermee kan de interne verwerking door de Belastingdienst ongestoord verlopen.

13feb/18

Opschorting handhaving wet DBA

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot die tijd wordt de opschorting van de handhaving verlengd en blijft de huidige situatie onveranderd voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zij krijgen geen boetes en naheffingen. Wel kunnen ze in afwachting van nieuwe wetgeving en bij onzekerheid altijd contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te maken.

Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij voornamelijk de onderkant van de arbeidsmarkt.

De Belastingdienst kan handhaven bij kwaadwillenden als zij de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:

– er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking;
– er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid;
– er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

18okt/16

Gebrek factuur, maar toch aftrek van BTW

Als een factuur een gebrek heeft, mag een BTW-ondernemer in ons land vaak de BTW niet aftrekken. Het Europese Hof van Justitie heeft nu aangegeven dat deze regel te streng is en dat de BTW toch mag worden afgetrokken als de ondernemer met aanvullende stukken deze aftrek kan aantonen.

Het Europese Hof van Justitie heeft in twee zaken aangegeven dat landen niet zomaar de BTW-aftrek kunnen weigeren enkel en alleen omdat een factuur niet aan de factuurvereisten voldoet. Een belastingplichtige moet de aftrek namelijk ook kunnen bewijzen aan de hand van aanvullende documentatie. In de ene zaak van het Hof was het BTW-identificatienummer niet opgenomen en in de andere zaak was sprake van een gebrekkige omschrijving van de geleverde diensten. De fiscus weigerde door deze gebreken de aftrek van de BTW.

Deze uitspraken zijn een verruiming van het Nederlandse beleid. In ons land worden lichte gebreken nog wel eens toegestaan, maar de uitspraken van het Hof gaan een stuk verder. Gebreken in een factuur zijn namelijk geen absolute reden om aftrek te weigeren. Maar hoever deze gebreken mogen gaan om nog te voldoen aan de definitie van een factuur in de BTW-richtlijn, daar moet nog wel wat duidelijkheid over komen.

18okt/16

Belastingdienst onder curatele

 

De Belastingdienst is onder curatele gesteld door de staatssecretaris en minister van Financiën vanwege de fouten die bij de vertrekregeling binnen de fiscus gemaakt zijn. Deze maatregel is genomen om de cultuur binnen de Belastingdienst te veranderen.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft moeten toegeven dat er een heleboel rammelde aan de vrijwillige vertrekregeling bij de Belastingdienst. De besluitvorming was te haastig en onzorgvuldig. Er schreven zich ten eerste veel meer mensen in voor de regeling dan verwacht. Ten tweede krijgen aangemelde werknemers die net voor hun pensioen zitten op deze manier een mooie vertrekpremie mee. Hierbij is echter wel sprake van een niet meer toegestane VUT regeling, waardoor de Belastingdienst zichzelf een naheffing moet opleggen. Met deze naheffing was geen rekening gehouden bij de start van de regeling. Ook moest Wiebes erkennen dat over een half miljard euro geen advies was gevraagd aan een commissie, die juist was ingesteld om toe te zien op een juist verloop van de regeling.

Volgens Wiebes is er ten aanzien van de vertrekregeling te veel vertrouwd op informele contacten binnen een kleine kring. De cultuur van autonomie moet daarom worden aangepakt binnen de Belastingdienst. Hij heeft nu dan ook besloten de dienst onder streng toezicht te plaatsen. De Inspectie der Rijksfinanciën gaat daarom toezien op de uitgaven van de Belastingdienst. Daarnaast gaat een commissie van wijze heren en dames onderzoeken hoe besluiten bij de fiscus totstandkomen. De aanbevelingen van deze commissie worden in december verwacht.